Kommunikologi ©

 
 
 
 
 
Hva er kommunikologi?
 
Kommunikologi er en ny, tverrfaglig metadisiplin, og beskrives som studiet av grunnstruktur og dynamikk i Kommunikasjon og Forandring.
 
 
Studiet av hva som er felles i kommunikasjon
 
 
Kommunikologi er resultatet av flere tiårs fagutvikling/forskning innen og mellom ulike fag- og arbeidsfelt, bl.a. pedagogikk, veiledning, helse, terapi, forhandling, samarbeid, ledelse etc.Den type fagutvikling som materialet i kommunikologi bygger på er komparativ forskning av utøvere, metoder, teorier etc. innen og mellom ulike fag og felter. Likheter og forskjeller i store mengder kunnskap, kompetanse, begreper etc. er studert for å identifisere, tydeliggjøre og tilgjengeliggjøre ” hovednøkler ” – de virksomme ingrediensene i Kommunikasjon og Forandring. Materialet er altså sammenfattet til et stort sett med ’nøkler’ – som er satt i system for at det skal være enkelt å gjenkjenne og bruke nøklene.
 
Resultatet er den nye, tverrfaglige meta-disiplinen, kommunikologi©  – som er tilgjengelig gjennom en utdannelse. Denne utdannelsen leder frem til Tverrfaglig Metakompetanse i Kommunikasjon og Forandring. (Copyright Fleiner og Sjøbakken) Les mer på http:// www.kommunikologiportalen.com
 
 
 
Kompetansen  
 
 
Kommunikologi-kompetansen gir;
 
  · redskaper til å foreta kvalifisert forandringsarbeid
 · filtreringsegenskaper for å gjenkjenne ”nøkler” til suksess og nøkler til
,                  forbedring, dvs analysere all kommunikasjon og samhandling mellom mennesker.
 · kunne kvalitetsevaluere all kommunikasjon (les: adferd og opplevelse)
 · et tverrfaglig språk

 
Kunnskapsgrunnlaget for ut dannelsen er svært  omfattende og materialet er komprimert.
Anvendelsesområdene er mange:  alle kontekster og systemnivå – ’all menneskelig adferd’ – hvor målet kan beskrives som Forandring og middelet som Kommunikasjon

 
Eksempler på anvendelse
 
· Hjelpe mennesker som plages med tidligere traumer, fobier, avhengighet, uvaner m.m.
·
Gjøre observasjoner på en arbeidsplass i et overordnet perspektiv, og gi konkrete tilbakemeldinger på hva som er god samhandling i virksomheten, samt forslag og opplegg til forbedringer.
·
Coaching i jobbsammenheng, i karriereplanlegging og i privatlivet.
·
Kurs, foredrag og seminarer med teamaer som kommunikasjon, samhandling, selvutvikling, m.m.
Vitenskapelig basis og støtte
 
 
Faghistorisk bygger den nye disiplinen på lange og anerkjente akademiske tradisjoner:Kommunikasjonstradisjonen generelt (inkludert systemisk tenkning) og, siden 1950-tallet, spesielt Gregory Bateson og Palo Alto-skolen. Jorunn Sjøbakken og Truls Fleiners fagutvikling siden 1970-tallet er hovedsakelig inspirert av Gregory Batesons tverrfaglige ambisjoner og John Grinders kompetanseforskning (siden tidl. 1970-tall.)
 Resultatet av alt dette får støtte av systemisk hjerneforskning a la Matti Bergstrøm.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Hva skiller kommunikologer fra andre aktører i markedet?
 
       Personer som er utdannet kommunikologer kan filtrere/analysere all type kommunikasjon og samhandling  mellom mennesker. Kommunikologer er trenet til å analysere kommunikasjon i et metaperspektiv. Vi har lært hvordan all menneskelig kommunikasjon kan settes i system slik at det blir enkelt å evaluere kvaliteten på kommunikasjonen og adferden vår. Dermed blir det enkelt å vite hvilke verktøy vi skal ta i bruk for å få til ønsket endring:

 
  1. Kommunikologer kan enkelt og raskt sette fingeren på hva som gjør en leder, en selger, en medarbeider, en idrettsmann, et møte, en relasjon, en gruppe, en avdeling eller en organisasjon framgangsrik. Vi har kompetanse i å trene individer, grupper og organisasjoner i å se og ta i bruk nye perspektiver  - dette ut ifra en helhetstenkning. Vi bevisstgjør den enkeltes kommunikasjon slik at han/hun ser hvilke mønstre som er hensiktsmessige og gir resultater, samt de mønstre som hindrer den enkelte. Våre tjenester gir økt forståelse for og innsikt i hva som fungerer og hva som ikke fungerer i et individs, en gruppes eller i en organisasjons kommunikasjon og samarbeid.

  2. En annen fordel med kommunikologisk arbeid er at med de samme ”nøklene”, nøklene i kommunikasjon og forandring, kan vi få til bedre balanse mellom kroppen og hjernen. Vi har mye kunnskap om hvordan hjernen fungerer i kommunikasjon. Kroppen og hjernen må være i balanse, jobbe i synergi, eller ”gå i takt”, for at vi skal ha det bra (mentalt og fysisk). Store ubalanser over tid skaper sykdom!! Dvs. at tankene våre, adferden, språket osv, må samsvare med følelsene, kroppens og underbevissthetens signaler. For eksempel; De fleste har opplevd å si ja når de mener nei. Eller være i en situasjon, med en person el.lign. da kroppen sier ”dette er ikke bra for meg”, og allikevel blir værende i situasjonen. Målet for arbeidet og treningen vil ofte være å bli ærlig med seg selv, bli ærlige overfor andre, at ”innsia stemmer med utsia”.